Nye Nadderud: - Stort håp om innflytting i 2023

Vi gleder oss alle til et nytt praktfullt stadion står ferdig på Nadderud!

Annonse:

Siden vi flyttet ut fra Telenor Arena etter sesongen 2011 har det vært jobbet på flere fronter ift. en ny hjemmebane for Stabæk Fotball. Det tok noen år før man endelig landet på at den skal ligge på Nadderud. Mange har vært involvert i dette arbeidet de siste 8-9 årene og mange ulike mulighetsstudier er blitt presentert.

I april 2017 kom det endelige vedtaket i kommunestyret. Det skal bygges et stadion med minimum 8.000 seter på Nadderud og banen trekkes mot Gml. Ringeriksvei. Stadionanlegget bygges under ett, med tribuner både på langsidene og kortsidene. Da planprogrammet ble lagt ut på høring våren 2018 kom det innspill fra Stabæk Fotball, og flere av naboene, med ønske om at banen snus med langsiden mot Gml. Ringeriksvei. Dette vil være en mer hensiktsmessig plassering av banen for naboene og for den fremtidige driften. I tillegg vil det være mulig å spille på «gamle Nadderud» i byggeperioden. Dette medførte en ny runde med planprogram og forsinket prosessen noe. Vi mener at denne endringen var så viktig at det var verdt en forsinkelse. Nytt planprogram ble endelig besluttet i Formannskapet i august 2019. Her la rådmannen frem to alternative retninger på banen og vi kunne med glede konstatere at beslutningen landet på langsiden mot Gml. Ringeriksvei.

«For videre detaljprosjektering av Nadderud Stadion legges hovedgrep 2 med langside mot Gamle Ringeriksvei og utviklingsalternativ C med stadionanlegg med integrert næring og offentlig formål til grunn. Endelig omfang og utnyttelse vil fastsettes i detaljreguleringsplanen.»

De siste årene har vi hatt et veldig godt samarbeid med politikerne og administrasjonen i Bærum Kommune. Vi føler at (nesten) alle parter har vært samstemte med et felles mål. Å få bygget et nøkternt, men funksjonelt stadionanlegg for toppfotball i Bærum.

Siden desember 2019 har det blitt jobbet med detaljregulering og eierskapsmodell for den nye arenaen. Eierskapsmodellen ble vedtatt i Formannskapet den 29. april med følgende vedtak:

«Eierskapsmodell 2, der næringsarealer selges til en privat part, legges til grunn for videre planlegging av prosjektet.»

«Kommunedirektøren igangsetter en prosess for å anskaffe totalleveranseavtale med sikte på salg av næringsarealer og en helhetlig utvikling av hele anlegget (stadion og næringsarealer).»

Vi mener det er avgjørende at det bygges næringsarealer i tilknytning til nytt stadion for å sikre at dette blir et «allhus» som benyttes 7 dager i uken, ikke kun de dagene det arrangeres fotballkamper. Det vil bidra til muligheter for sambruk av arealer og flere som deler på driftskostnadene av fellesområder og fellesfunksjoner. Det har aldri vært i tankene til hverken eiendomsavdelingen i Bærum Kommune eller Stabæk Fotball at dette skal være næringer som er i direkte konkurranse med Bekkestua sentrum. Det skal derimot være næringer som kretser rundt idrett, helse og offentlige formål som skaper merverdier for handelsstanden på Bekkestua. Det er derfor avgjørende at de som skal eie og drifte disse næringsarealene har det samme formålet. Vi forventer at Bærum Kommune tar hensyn til dette i både reguleringen og i tildelingskriteriene for oppdraget.

Neste steg i prosessen er førstegangsbehandling av detaljreguleringen i Planutvalget den 25. juni. Dokumentene vil bli tilgjengelig en uke før og vi håper og tror at politikerne setter seg godt inn i saken før behandling. Vi gjennomfører også møter med sentrale politikere i denne perioden og forhåpentligvis vil Rådmannens forslag bli vedtatt. Neste steg er da å legge ut dokumentene på formell høring til berørte parter. Endelig vedtak av detaljreguleringen forventes i januar 2021.

Parallelt med dette pågår prosessen med å anskaffe en totalleveranseavtale. Eiendomsavdelingen gjennomførte for 2 uker siden et markedsmøte hvor interesserte entreprenører ble invitert til å komme med innspill. Kommunen vil beslutte en strategi for anskaffelsen nå i juni og kunngjøre konkurransen tidlig til høsten.

Dette var mye formaliteter, men kort fortalt føler vi at det er et godt samarbeid med Bærum Kommune og at de prioriterer dette arbeidet høyt. Tidslinjene i prosessen går stort sett som planlagt og vi har fortsatt et stort håp om at vi flytter inn i ny arena i 2023.

En sommerlig blaa hilsen

Jon Tunold

Daglig leder


Annonse fra Obos-ligaen: