Åpenhetsloven

Annonse:

Innledning og Lovens formål

Den 1. juli 2022 trådte Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i kraft (åpenhetsloven).

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer disse forholdene.

Stabæk Fotball har innrettet seg etter åpenhetsloven. Ansvarlighet er forankret i klubbens retningslinjer og man har fordelt ansvar og oppgaver. Oppfølging av ansvarlighet i henhold til Åpenhetsloven vil være fast sak i de regulære styremøtene til klubben.

Beslutning i styremøte 19. juni 2023:
Sak 4 Åpenhetsloven
Vedtak:
Styret vedtar å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer i henhold til åpenhetsloven. Daglig leder gis mandat til å utforme retningslinjer tilpasset vår virksomhet og iverksette disse.

Stabæk Fotballs arbeid og retningslinjer for ansvarlighet

Stabæk Fotball har gjort en overordnet aktsomhetsvurdering av våre leverandører.

Følgende områder er kartlagt:

 • Bransjerisiko
 • Landsrisiko
 • Produktrisiko
 • Intern risiko

Basert på første kartlegging vil vi fremskaffe konkrete oversikter fra leverandørene vi anser som størst risiko. Økonomiavdelingen vil fortløpende vurdere nye leverandører Stabæk Fotball handler med i henhold til åpenhetsloven. Enhver ansatt som inngår avtaler med leverandører er pliktig til å foreta en aktsomhetsvurdering basert på risikoområdene nevnt ovenfor.

Styret i samarbeid med daglig leder er overordnet ansvarlig for at Stabæk Fotball opptrer i henhold til åpenhetsloven og alle ansatte er orientert om gjeldende retningslinjer. Henvendelser om åpenhetsloven kan rettes til [email protected]

Organisering Stabæk Fotball

Stabæk Fotball er en enhet uten moderselskap eller datterselskaper.

Stabæk Fotballs virksomhet dreier seg rundt utførelse av sporten, publikumsarrangementer, drift av anlegg og administrasjon.

Vår egenart tilsier at vi er mye på reiser til kamper, turneringer og treningsleirer. Vi må derfor gjøre en aktsomhetsvurdering av reiseselskaper og overnattingssteder vi benytter mye.

Drift av et idrettsanlegg med kontorer er en stor del av vår virksomhet og en aktsomhetsvurdering mot driftsselskapet og renholdsselskapet anser vi som spesielt viktig.

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

 • Innenfor områdene Stabæk Fotball arbeider, er det generelt liten risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Landsrisiko ser vi på som svært liten ettersom vi sjelden handler av utenlandske aktører.
 • Sentrale leverandører skal kontaktes for å sikre at de opptrer i henhold til åpenhetsloven
  • Hver enkelt ansatt som inngår en innkjøpsavtale med ny leverandør, skal vurdere om Stabæk Fotball bør gjøre en grundigere undersøkelse ift. Åpenhetsloven.
  • Om det er grunnlag for en grundigere undersøkelse av leverandøren, vil økonomiavdelingen følge dette opp.
 • Ansatte er orientert om lovens formål og vår håndtering
 • Det er opprettet en egen epostadresse for kontakt angående åpenhetsloven [email protected]

Retningslinjene er godkjent av styret i Stabæk Fotball.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi så langt ikke avdekket negative konsekvenser eller risiko for slike.

Hva gjør Stabæk Fotball dersom vi avdekker negative konsekvenser?

Konkrete tiltak for å stanse negative konsekvenser eller begrense risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil være at Stabæk Fotball kontakter aktuell leverandør for å tilstrebe at de endrer sin praksis. Om endring ikke skjer, vil Stabæk Fotball velge alternative leverandører som oppfyller vilkårene i Åpenhetsloven.

Annonse fra Obos-ligaen: