INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE STABÆK FOTBALL

Det innkalles med dette til ekstraordinært årsmøte i Stabæk Fotball onsdag 16. juni 2021 klokken 19.00.

Annonse:

Møtet vil bli avholdt på Teams og medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet må melde fra til Trine Bell innen klokken 12.00 samme dag.

Sak 1: Eventuell boikott av VM i Qatar 2022 

Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet er følgende vedtak fattet på det ordinære årsmøtet 10 mars 2021:

«Stabæk Fotball er sterkt kritiske til avholdelse av VM i Qatar og klubben vil frem til neste forbundsting, og senere forbundsting, arbeide aktivt inn mot NFF, relevante organisasjoner som LO, Amnesty o.l., andre Eliteserieklubber og NTF  for å fremskaffe ytterligere informasjon om forholdene i Qatar. I tillegg vil Stabæk Fotball aktivt følge opp NFF for å forsikre at NFF utøver press både mot FIFA og mot Qatar slik at vilkårene for gjestearbeiderne i Qatar bedres betydelig.

 Før endelig vedtak fattes i denne saken, bør en boikott behandles på et ekstraordinært Forbundsting. Stabæk Fotball skal fremme forslag om at ekstraordinært forbundsting skal avholdes innen 1.9.2021. Styret i Stabæk Fotball innkaller til et ekstraordinært årsmøte for å ta stilling til hva klubben skal stemme ved Tingets behandling av dette spørsmålet.»

Stabæk Fotball ved styrets leder har vært aktiv deltaker i den debatten som har vært siden årsmøtet i mars 2021 omkring eventuell boikott av VM i Qatar 2022. I tillegg har klubben mottatt den utvalgsrapporten som det såkalte Mollekleiv-utvalget har utarbeidet samt deltatt på et møte hvor denne er presentert. Videre har Stabæk Fotball mottatt NFF’s saksfremlegg i saken, et saksfremlegg som skal behandles på det ekstraordinære Forbundstinget 20 juni 2020. Denne innstillingen er omfattende og inneholder også en redegjørelse fra rapporten til Mollekleivutvalget samt at den foreslår 26 tiltak som det skal arbeides med fremover.

Saksfremlegget fra NFF vedlegges denne innkallingen i sin helhet.

Styret i Stabæk Fotball har gjennomgått saksfremlegget til NFF samt annen tilgjengelig informasjon og stiller seg bak det forslaget til vedtak som NFF fremmer. Vi erkjenner at dette er en vanskelig sak men alle forhold tatt i betraktning mener vi det er større mulighet til å påvirke situasjonen for fremmedarbeidere i Qatar ved å ha anledning til å delta i ulike prosesser enn å boikotte og derigjennom stille seg på utsiden. Videre er det viktig for styret at Norge ikke blir stående alene på en boikottlinje og alle signaler pr i dag er at ingen andre land i den globale fotballfamilien vil boikotte VM i Qatar 2022. Imidlertid er styret tydelig på at Stabæk Fotball skal jobbe aktivt mot NFF og eventuelle andre kanaler for å påse at de tiltakene som foreslås av Mollekleivutvalget følges opp.

Forslag til vedtak: Stabæk Fotball støtter ikke forslaget om boikott av VM 2022. Stabæk Fotball vil derfor stemme mot boikott på det ekstraordinære Tinget 20 juni 2022 og i tråd med forslaget til vedtak foreslått av NFF. Stabæk Fotball slutter seg videre til de tiltak som følger av Mollekleivrapporten og saksfremlegget til NFF i sakens anledning og vil arbeide aktivt i tiden fremover for at disse tiltakene følges opp og gjennomføres.

Vel møtt til det ekstraordinære årsmøtet!

Vennlig hilsen Espen Moe, styreleder Stabæk Fotball

Annonse fra Eliteserien: